Week 48 – 2022

  • Cathay Run 2022 – New PR for 5km 🎖️
  • Bước chân ươm mầm xanh 2022 – Fun run with the team 🏃‍♀️👟💨