Week 24 – 2022

  • Tân trang lại laptop 💻, thay ổ SSD cái là mượt mà 🚀 liền.
  • Lần đầu tiên dẫn má vào Uniqlo 😂 Hai má con hai lúa đi Sì Gòn
  • Many bugs 🐛 with Fiber Admin
  • Interview time 💬 at ViiVue
  • Got the late birthday present 🎁 from my BFF – Minion’s Uniqlo collection 😍