Week 21 – 2022

  • 📚📖 Pháo đài số by Dan Brown
  • Stranger Things 4 was out 🎬🤟🛸
  • Thi đậu bằng lái xe ô tô 🎉🚘🚗