Week 18 – 2022

  • Long time no chill with Netflix 😎 (Coi liền tù tì mấy bộ phim yêu thích đã “Added to my list” từ lâu).
  • Off 🥊 hẳn 1 tuần.