Week 17 – 2022

  • 📚 Anders sát thủ cùng bè lũ – finished, ▶️ “Học viện” by Stephen King.
  • Nghỉ lễ 🎉
  • Kiếp sau không làm người Hồng Kông 🎬