Week 16 – 2022

  • 📖 Anders sát thủ cùng bè lũ by Jonas Jonasson
  • 🎞️ TVB Quyền Vương