Week 15 -2022

  • Nghỉ lễ 🤞
  • 📖 Ngôi sao của quỷ by Jo Nesbo
  • Bảo trì xe 🛵
  • Happiness is on Netflix 👍