Week 09 – 2023

  • Những buổi học bơi 🏊‍♀️ đầu tiên.
  • Bắt đầu lại training HM 2:28 sau 2 tuần nghỉ ngơi quá đà.
  • Kế hoạch chạy Long Run cuối tuần ở khu dân cư phá sản vì không tìm được chỗ giữ xe 🙃
  • Đổi coach Muay Thái 🥊.