Week 06 – 2022

  • Get back to office 🏢.
  • Ăn ốc 🐚 với BFF sau gần cả năm không gặp.
  • Hoàn toàn cuốn sách 📖 Rồng đỏ – Thomas Harris.
  • Tinder Swindler 💯