Week 04 – 2023

  • Tet holiday – Tự thưởng cho mình một tuần nghỉ ngơi, đọc sách, cày film Netflix 🙌.
  • Đám giỗ 🙃